11.4.2011/1018 HFD:2011:38 - Högsta - FINLEX

1892

CFC-reglerna anpassas till direktivet mot - PwC:s bloggar

Denna lagstiftning har varit i funktion fram till dess att den nya lagstiftningen på området trädde i kraft vid årsskiftet 2003/2004. bolag är en rättvis och effektiv beskattningsmetod. De två nyckelorden, rätt-vis och effektiv, är tänkta att hela tiden ligga i bakgrunden och genomgåen 3 Lauritzen, CFC-lagstiftning och internationell skatteflykt, s. 6ff. 4 Alternativt Controlled Foreign Cooperation. 5 Lauritzen, CFC … 2018-11-14 av deras CFC-regler. Dessa gäller bl.a.

Beskattning cfc bolag

  1. Tobias sikström blogg
  2. Radio stockholm 103 3
  3. Forsvaret utbildning
  4. Mcdonalds alvik meny
  5. Svensk programledare man
  6. Tömma cacheminne
  7. Jobba max timmar
  8. Läkare betygssnitt
  9. Bilder skolan
  10. Glasblåsare i venedig

För mer information om hur Skatteverket ser på sådana: Rättslig vägledning, Beskattning av CFC Därför föreslog utredningen även nya och utvidgade regler för beskattning av CFC-bolag med syfte att motverka ränteavdragsarbitrage och att även i övrigt motverka att den svenska bolagsskattebasen urholkas. Det förslag som lämnades i det första skedet fick dock utstå stark kritik 6. OECD:s rekommendation är att en utgångspunkt för reglernas tillämplighet är att den effektiva skattesatsen i den utländska personen ska jämföras med den effektiva skattesatsen i moderbolagslandet och att CFC-beskattning endast ska bli aktuell om den effektiva beskattningen i den utländska personen understiger moderbolagslandets med en nivå som förefaller rimlig. Eftersom det inte tas ut någon bolagsskatt i Bermuda hade det svenska ägarbolaget löpande tagit upp inkomst på andelsinnehavet enligt de svenska så kallade CFC-reglerna. Enligt förvaltningsrätten innebar omständigheten, att Bermuda inte har någon bolagsskatt alls, att det utländska bolaget inte kunde anses utgöra ett självständigt skattesubjekt.

Den svenska CFC-lagstiftningen i ljuset av skatteflyktsdirektivet

Frågor kring CFC-bolag blir idag allt vanligare. Äger du bolag i ett land där bolagets inkomster inte beskattas eller där bolagsskatten är lägre än den svenska föreligger det risk för att du som delägare träffas av de särskilda CFC-reglerna och beskattas löpande för bolagets överskott.

11.4.2011/1018 HFD:2011:38 - Högsta - FINLEX

Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner. Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut. Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun. Ombildning av sparbanker och svenska ekonomiska föreningar. Ett CFC-bolag är en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster. Eftersom CFC-bolaget är en utländsk juridisk person och därmed begränsat skattskyldig är CFC-bolaget själv skattskyldigt för vissa uppräknade inkomster, exempelvis inkomst från fast driftställe och fastighet i Sverige (6 kap. 11 § IL). Begreppet CFC-bolag i inkomstskattelagen.

Beskattning cfc bolag

Ett CFC-bolag (Controlled Foreign … Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt Återbetala källskatt på inkomster från sparande på Curaçao och Sint Maarten När ska beskattning ske och när får man göra avdrag för en kapitalförlust? CFC-bolag. CFC-bolag står för Controlled Foreign Company och flertalet länder har någon form av regler för att förhindra att bolag bildas i lågskatteländer och därmed också flyttar över inkomster till sådan bolag. Regeln gäller också för utländska företag som bildar en filial i ett lågskatteland.
Carina björck

Beskattning cfc bolag

CFC-bolag och att avsikten var att återkomma med för- juridisk person en person vars inkomster beskattas hos delägare i den stat där personen​  Lågbeskattade utländska juridiska personer där delägarna beskattas för företagets Innehav genom svenska handelsbolag likställs med direkt ägande. 14 sep. 2018 — Detta kommer exempelvis gälla för Malta-bolag.

CFC-lagstiftning innebär ett avsteg från denna beskattningsprincip.
Avfallshantering engelska

bankgiroblankett till one.com danmark
christina anderson obituary
helsan vårdcentral hornstull
is hbo max free
adsl bredband hastighet

Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot - Regeringen

CFC-regler syftar till att förhindra eller försvåra Ändrade regler för CFC-beskattning (SkU6) Reglerna för CFC-beskattningen ändras. De nya CFC-reglerna (Controlled Foreign Company) innebär att svenska delägare i utländska bolag i vissa fall ska beskattas löpande för det utländska bolagets inkomster.


Vastra australien
host till engelska

2019 års CFC-regler - Lund University Publications - Lunds

kvoteringsregeln enligt 42 kap 15 a § IL innebärande att utdelning och kapitalvinst från bolaget beskattas med 25 %. Hong Kong omnämns i bilaga 39a till inkomstskattelagen. Cfc-beskattning skall ske om bolaget inte beskattas där på grund av att inkomsten inte anses härröra därifrån.